• रोहू मछली :- 160-340 प्रति किलो
Image result for रोहू मछली
  • कतला :- 200-360 प्रति किलो
Image result for कतला मछली
  • पैंगेसिअस :- 120-160 प्रति किलो
Image result for पंगास मछली
  • माँगुर :- 110-140 प्रति किलो
Image result for थाई मौंगुर
  • सिंघी मछली :- 300-400 प्रति किलो
Image result for सिंघी मछली
  • झींगा मछली :- 300-500 प्रति किलो
Image result for झींगा मछली